Sprawdź, co działo się u nas.
Czytaj nasze aktualności, dzięki nim będziesz ciągle na bieżąco.
Zobacz, czym jest taniec.
Zainspiruj swoje zmysły...
 

REGULAMIN ST SBS
 

I. UCZESTNICTWO I ORGANIZACJA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w formie lekcji, kursów, warsztatów, organizowanych przez Studio Tańca SBS, jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie wszystkich punktów poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, Regulamin dotyczy również ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Uczestnik zajęć, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, rodzic lub prawny opiekun, zobowiązany jest przed rozpoczęciem pierwszych zajęć wypełnić i podpisać formularz uczestnika.
 3. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Studio Tańca SBS mogą być jedynie osoby, które przestrzegają Regulaminu oraz posiadają uregulowaną opłatę za zajęcia zgodną z aktualnym Cennikiem dostępnym w recepcji studia oraz na stronie internetowej www.sbs-taniec.pl.
 4. Zajęcia taneczne odbywają się cyklicznie, 1 lub 2 razy w tygodniu po 60/90/120 minut w zależności od rodzaju grupy. 
 5. Warsztatami tańca nazywa się zajęcia odbywające się nieregularnie, zazwyczaj w weekendy, z których skorzystać mogą zarówno stali uczestnicy, jak i osoby niebędące stałymi uczestnikami zajęć tanecznych w Studio Tańca SBS. 
 6. W studiu istnieje możliwość podnajęcia sali tanecznej na treningi własne, bez udziału instruktora, w celu poprawienia swoich umiejętności tanecznych lub przygotowania się do turniejów i pokazów tańca. Koszt ustala Cennik. Podnajem również dotyczy firm lub osób fizycznych z zewnątrz.
 7. Sezon taneczny trwa 10 miesięcy, od września do czerwca. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy, które prowadzimy drogą telefoniczną, mailową lub w recepcji studia.
 8. Na sali treningowej podczas zajęć przebywają tylko osoby będące na liście uczestników danych zajęć, mające uregulowane płatności. Pozostałe osoby towarzyszące lub nie mające dokonanych opłat mogą być poproszone przez instruktora prowadzącego lekcje/kurs/warsztaty o opuszczenie sali. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanych płatności a rodzice ich są nieobecni, mogą przebywać na sali pod opieką instruktora, ale nie biorą udziału w zajęciach. 
 9. Instruktor ma prawo w wyjątkowej sytuacji zezwolić rodzicom lub innym gościom przebywać na sali. Sytuacją taką może być pokaz umiejętności tanecznych dzieci i młodzieży lub stres dziecka wywołany nowym doświadczeniem.
 10. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zmiany obuwia na sportowe lub specjalnie przeznaczone do tańca. Instruktor ma prawo niedopuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym lub niszczącym podłogę.

II. PŁATNOŚCI:

 1. Pierwsze zajęcia z wybranego stylu tańca dla dzieci i młodzieży kosztują 10 zł (wyjątek stanowią zajęcia indywidualne z instruktorem lub zajęcia organizowane przez firmę zewnętrzną).
 2. Uczestnik ma możliwość wykupienia karnetu lub opłaty za pojedyncze zajęcia.
 3. Opłata za zajęcia musi być zgodna z aktualnym Cennikiem zajęć. 
 4. Karnet jest imienny, przydzielony do każdego uczestnika. Najmniejsza ilość wejść to 4.
 5. Termin ważności karnetu to 30 dni od daty zakupu. Po tym czasie niewykorzystane wejścia przepadają. W przypadku, gdy studio będzie nieczynne z powodu wypadających świąt, innych dni wolnych lub kiedy zajęcia zostaną odwołane z winy organizatora termin ważności karnetu zostanie przedłużony.
 6. W przypadku nieobecności uczestnika z dowolnego powodu istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których był nieobecny na innych wybranych zajęciach, pod warunkiem, że nie przekroczona została data ważności.
 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć organizator nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia. W wyjątkowych sytuacjach uczestnik ma możliwość wskazać  innego właściciela karnetu, ale jest to równoznaczne z wcześniejszym zgłoszeniem tego faktu osobiście przez posiadacza karnetu w recepcji studia.
 8. Płatności przyjmujemy w różnych formach. Za pomocą karty płatniczej, gotówką lub przelewem na konto firmowe studia na numer:
  mBank 76 1140 2017 0000 4302 1304 4957.
  W przypadku przelewu bankowego uczestnik powinien okazać potwierdzenie, dowód wpłaty w recepcji studia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ST STEP BY STEP:

 1. Studio Tańca SBS ma prawo odwołać zajęcia oraz zmienić ich termin jednorazowo lub na stałe, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.
 2. Studio Tańca SBS w przypadku choroby lub dysfunkcji instruktora ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, o czym nie musi informować uczestników, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w tym samym dniu, co planowane zajęcia. Poinformuje zaś uczestników, gdy zastępstwo będzie wyznaczone z wyprzedzeniem kilku dni.
 3. W przypadku zamknięcia grupy z powodu małej ilości uczestników, zmiany instruktora lub innych ewentualnych zmian organizacyjnych niekorzystnych dla uczestnika zajęć, Studio Tańca SBS zobowiązane jest zaproponować rozwiązanie alternatywne lub zwrócić 100 % opłat za niewykorzystane zajęcia.

IV. BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Studio Tańca STEP BY STEP nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe bez winy instruktora lub innych pracowników.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować instruktora o złym stanie zdrowia podczas zajęć oraz o ewentualnych kontuzjach.
 3. Ilość osób w poszczególnych grupach tanecznych jest ograniczona ze względu na bezpieczeństwo i komfort osób biorących udział w zajęciach. Nie powinna przekraczać 20 osób.
 4. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które są pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, a także tych, którzy w sposób ewidentny zakłócają swym zachowaniem przebieg zajęć.
 5. Zabrania się bezpośredniego spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenia papierosów na terenie Studia Tańca SBS.
 6. Obowiązuje zakaz przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ćwiczących. Przebywający na sali zobowiązani są podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się uczestnika zajęć do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 7. Ze względu na higienę i bezpieczeństwo zabrania się wnoszenia na salę treningową gorących napoi i jedzenia.
 8. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Studio Tańca SBS nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnik ma możliwość pozostawienia ich u instruktora na sali treningowej lub w recepcji w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.
 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania czystości, poszanowania mienia innych osób oraz mienia Studia Tańca SBS.
 10. Dzieci do lat 8 powinny przebywać pod opieką rodzica lub opiekuna.
 11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Studio Tańca SBS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, Grafiku oraz w Cenniku zajęć.
Partnerzy:
wróć na górę